02/25-03/02

Daily Services Times

Shacharit
Sun, Tue, Wed, Fri 06:10, 07:00 + EM (-2), 08:10
Mon, Thu 06:00, 06:45 (EM -2), 06:50, 08:10
Fri Youth 09:00
Mincha
13:45, 17:25
Arvit
18:00, 22:00
19 Adar I 5784
Alot HaShachar
04:57
Sunrise
06:09
Sof Zman KS
09:01
Sof Tfilla
09:58
Chatzot
11:53
Mincha Gedolah
12:21
Plag HaMincha
16:25
Sunset
17:36

Yahrzeits

Show more...

Shabbat

Parashat Ki Tisa

03/01-03/02 : 22 Adar I 5784

Candle Lighting
17:18
Edot HaMizrach Mincha

Mincha/Kabalat Shabbat
17:25
Main & Beit Midrash
Shacharit
Hashkama
06:50
Nusach Sefard
07:40
Edot HaMizrach
08:15
Main Minyan
08:30
Minyan Tzeirim - Social Hall
09:00
Youth -2
09:00

Mincha
14:15,17:15

Havdalah/Arvit
18:16