This Week

Daily Services Times

Shacharit
Sun, Tue, Wed, Fri 06:10, 07:00 + EM (-2), 08:10
Mon, Thu 06:00, 06:45 (EM -2), 06:50, 08:10
Fri Youth 09:00
Mincha
13:45, 17:15
Arvit
17:50, 22:00

Yahrzeits

Show more...

Shabbat

Parashat Terumah

02/16-02/17 : 8 Adar I 5784

Candle Lighting
17:06
Edot HaMizrach Mincha

Mincha/Kabalat Shabbat
17:15
Main & Beit Midrash
Shacharit
Hashkama
06:50
Nusach Sefard
07:40
Edot HaMizrach
08:15
Main Minyan
08:30
Minyan Tzeirim - Social Hall
09:00
Youth -2
09:00

Mincha
14:15,17:05

Havdalah/Arvit
18:05