Services
  • Shacharit - 06:00
  • Shacharit - 06:40 + EM (-2)
  • Shacharit - 08:10
  • Mincha - 13:45
  • Mincha - 17:20
  • Arvit - 17:55
  • Arvit - 22:00

This Week

Upcoming Special Days

Fri - Purim Katan

Daily Services Times

Shacharit
Sun, Tue, Wed, Fri 06:10, 07:00 + EM (-2), 08:10
Mon, Thu 06:00, 06:45 (EM -2), 06:50, 08:10
Fri Youth 09:00
Mincha
13:45, 17:20
Arvit
17:55, 22:00
13 Adar I 5784
Alot HaShachar
05:03
Sunrise
06:16
Sof Zman KS
09:05
Sof Tfilla
10:01
Chatzot
11:54
Mincha Gedolah
12:22
Plag HaMincha
16:21
Sunset
17:31

Yahrzeits

Show more...

Shabbat

Parashat Tetzaveh
Shushan Purim Katan

02/23-02/24 : 15 Adar I 5784

Candle Lighting
17:12
Edot HaMizrach Mincha

Mincha/Kabalat Shabbat
17:20
Main & Beit Midrash
Shacharit
Hashkama
06:50
Nusach Sefard
07:40
Edot HaMizrach
08:15
Main Minyan
08:30
Minyan Tzeirim - Social Hall
09:00
Youth -2
09:00

Mincha
14:15,17:10

Havdalah/Arvit
18:10